محاضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة رقم (51) – 10/10/2023 م

اجتماع مجلس الإدارة رقم (50) – 20/6/2023 م

اجتماع مجلس الادارة (49) – 18/4/2023

محضراجتماع مجلس الادارة (48) 26/03/20232

محضر اجتماع مجلس الإدارة47 – 22/1/2023

محضر اجتماع مجلس الإدارة46 – 29/12/2022

محضر اجتماع 45 – 11/12/2022

محضر اجتماع 44- 20/10/2022

محضر اجتماع 43 – 19/9/2022

محضر اجتماع 42 – 3/7/2022

محضر اجتماع 41 – 26/4/2022

محضر اجتماع 40 – 17/3/2022

محضر اجتماع 39 – 8/2/2022

محضر اجتماع 38 – 7/12/2021

محضر اجتماع 37 – 24/8/2021

محضر اجتماع 36 – 5/7/2021

محضر اجتماع 35 – 30/6/2021

محضر اجتماع 34 – 20/6/2021

محضر اجتماع 33 – 8/6/2021

محضر اجتماع 32 – 5/5/2021

محضر اجتماع 31 – 13/4/2021

محضر اجتماع 30 – 30/3/2021

محضر اجتماع 29 – 3/2/2021

محضر اجتماع 28 – 3/12/2020

محضر اجتماع 27 – 15/10/2020

محضراجتماع 26 – 6/10/2020

محضر 25 – 2/9/2020

محضر اجتماع 24 – 24/6/2020

محضر اجتماع 23 – 22/3/2020

محضر اجتماع 22 – 19/2/2020

محضر اجتماع 21 – 25/12/2019

محضر اجتماع 20 – 18/11/2019

محضر اجتماع 19 – 27/8/2019

محضر اجتماع 18 – 19/5/2019

محضر اجتماع 17 – 1/5/2019

محضر اجتماع 16 – 23/1/2019

محضر اجتماع 15 – 12/11/2018

محضر اجتماع 14 – 5/11/2018

محضر اجتماع 13 – 4/9/2012

محضر اجتماع 12 – 28/8/2018

محضر اجتماع 11 – 8/7/2018

محضر اجتماع 10 – 22/5/2018

محضر اجتماع 9 – 24/4/2018

محضر اجتماع 8 – 6/3/2018

محضر اجتماع 7 – 30/1/2018

محضر اجتماع 6 – 9/1/2018

محضر اجتماع 5 – 7/1/2018

محضر اجتماع 4 – 20/12/1438

محضر اجتماع 3 – 22/7/1438

محضر اجتماع 2 – 15/3/2017

محضر اجتماع 1 – 27/2/2017